www.rtmj.net > 26个小写字母正确读音

26个小写字母正确读音

26个英 文字母的大写或小写读音相同:Aa [ei] : 唉 Bb[bi:] : 比 Cc [si:] : 西 Dd [di:] : 低 Ee [i:] : 衣 Ff [ef] : 爱福 Gg [di:] : 基 Hh [eit∫] : 爱曲 Ii [ai] : 哀 Jj [dei] : 街 Kk [kei] : 开 Ll [el] : 爱耳 Mm [em] : 爱姆 Nn [en] : 恩

26个英文字母大小写对照表+中文助读+拼音助读 大写 a b c d e f g h i j k l m 小写 a b c d e f g h i j k l m 中文助读 诶 必 司仪 地 亿 哎辅 计 哎曲 爱 戒 哎儿 哎母 拼音助读 啊 玻 雌 得 鹅 佛 哥 喝 衣(小衣 基 科 勒 摸 大写 n o p q r s t u v w x y z 小写 n o p q r s t u v w x y z 中文助读 恩 欧 批 可优 啊 哎死 踢 优 微 答不留 爱克斯 外 惹 拼音助读 呢 喔 坡 欺 日 思 特 乌(小乌) 迂(v=ü) 乌(大乌 希 衣(大衣)

Aa 诶 Bb 币 Cc sei(汉语拼音) Dd 地 Ee 益 Ff 艾弗 Gg 寄 Hh 诶吃 Ii 爱 Jj zhei (汉语拼音) Kk kei(汉语拼音) Ll 矮喽 Mm 哎母 Nn 恩 Oo 哦 Pp 屁 Qq 克又 Rr 二 Ss 癌四 Tt 剃 Uu 幽 Vv wi Ww 打不留 Xx 埃克斯 Yy 外 Zz 贼(四声)

26个小写字母读音如下:a [ei] b [bi:] c [si:] d [di:] e [i:] f [ef] g [di:] h [eit∫] i [ai] j [dei] k [kei] l [el] m [em] n [en] o [u] p [pi:] q [kju:] r [:] s [es] t [ti:] u [ju:] v [vi:] w [′d∧blju:] x [eks] y [wai] z [zi:] 扩展资料 二十六个英文字母概述 汉语象形文字,英语

1.在英文的发音中,其实大写和小写的读法是一样的,但如果一定要突出或者区分出大写来,你可以这样读,在下面的每个字母前加capital (letter) [A] 或者big [A] A[ei] B[bi:] C[si:] D[di:] E[i:] F[ef] G[d3i:] H[eitf] I[ai] J[d3ei] K[kei] L[el] M[em] N[en] O[

左为字母 右为读法(汉语拼音)A eiB biC seiD diE yiF (ai fu)G jiH ai chiI aiJ zheiK keiL ai leM ai muN enO oP piQ 这个真的不知道R aS ai siT tiU youV weiW da bu liu X ai ke si Y waiZ 这个也不知道

啊波次的鹅佛歌喝一击科勒么呢喔坡七日思特屋微哇西呀子 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 英文的26个字母,在中国也有,只是组成方式不同.在中国由这26个字母组成“拼音“”使用.汉语拼音是中华人民共和国官方颁布的汉字注

妙趣汉字屋

诶 毕 西 第 易 矮辅 距 矮曲 爱 贼 矮老 矮母 恩 哦 屁 kiu 啊 矮死 替 又 喂 达不溜 艾克斯 外 贼

26个英文字母及发音音标如下: A a [ei] B b [bi:] C c [si:] D d [di:] E e [i:] F f [ef] G g [di:] H h [eit∫] I i [ai] J j [dei] K k [kei] L l [el] M m [em] N n [en] O o [u] P p [pi:] Q q [kju:] R r [:] S s [es] T t [ti:] U u [ju:] V v [vi:] W w [′dblju:] X x [eks] Y y [wai] Z z [zi:][zed]

友情链接:mdsk.net | jmfs.net | 369-e.net | fnhp.net | xcxd.net | 网站地图

All rights reserved Powered by www.rtmj.net

copyright ©right 2010-2021。
www.rtmj.net内容来自网络,如有侵犯请联系客服。zhit325@qq.com